Are you 18+ years old ?

YES

lascia il mio culo e sbrigati che faremo tardi alla cerimonia !!!! ahi !!! – italiano

[Quay lén trường trung học]Nữ sinh trung quốc bím non như thế nào khi đi đái?